ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553

ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย) ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 เรื่อง ความก้าวหน้าของการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม : Advance in obstetric ultrasound

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้และทักษะในการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในทางสูติกรรม นำไปสู่การดูแลผู้ป่วยทางสูติกรรมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการประชุมวิชาการ

- การบรรยายวิชาการ เป็นเวลา 2 วัน
- Workshop เป็นเวลา 1 วัน

วันเวลา และสถานที่

วันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2553
ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Conference #2 photo

ชมภาพการประชุม ที่นี่

ตอบรับเข้าร่วมประชุม online ที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่

ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูง
ทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ

ประธาน

รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

กรรมการ

ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
น.อ.นพ.วิบูลย์ เรืองชัยนิคม
พ.อ.พญ.จุฑาวดี วุฒิวงศ์
รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ
ผศ.(พิเศษ)นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
รศ.นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ
ผศ.นพ.เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า
ผศ.พญ.สมศรี พิทักษ์กิจรณกร
รศ.อรพิน เจริญผล
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ